Generalforsamling september 2015 referat

///Generalforsamling september 2015 referat
Generalforsamling september 2015 referat 2017-01-05T19:44:45+00:00

Referat BJF generalforsamling fredag 4 september 2015 på Engagergård.

Generalforsamlingen blev indledt med hornblæsning.

Herefter var der 1 minuts stilhed til minde om de af vore jagtkammerater som ikke længere er blandt os.

 1. Erik Block-Schultz blev valgt som ordstyrer
 2. Formandens beretning(er) – Peter Normark
 • 2015 har været præget af pænt med arrangementer i såvel flugtskydning, riffelskydning, hundetræning, jagttegnsundervisning, jagthorn og foreningsaftener med foredrag om jagt i Afrika og trofæopmåling. I denne sæson er kun et arrangement aflyst – førstehjælps kursus for jægere og instruktører.
 • I udvalgsberetningerne vil detaljer om aktiviteterne blive præsenteret af udvalgsformændene.
 • Bestyrelsen har igen i år været mindre end de 8 der er beskrevet i vedtægterne og med kun 6 medlemmer har vi helt bevist kun bundet an med arrangementer vi mente at kunne løfte. Når dette er sagt, har vi fået rigtig fin opbakning fra stadig flere menige medlemmer i forbindelse med diverse aktiviteter og udvalg.
 • For at øge fokus på kvaliteten i de forskellige udvalgs aktiviteter har vi endvidere afholdt DJ’s instruktør kursus for all foreningens instruktører og instruktør kandidater. Det var en god dag, hvor jeg føler, at vi fik lidt forskellige værktøjer til at arbejde med om måden vi planlægger, afvikler og evaluerer på aktiviteterne i de forskellige udvalg.
 • Som det vil fremgå af udvalgsberetningerne har vi haft et pænt aktivitets omfang i 2014/15 og der er generelt en god stemning blandt alle deltagerne i vore aktiviteter.

       Hundeudvalgs beretning – Tanja Holmsgaard

 • Vi startede sæsonen op i januar med lydighed, hvor vi kun havde 2 hold. I februar kom marktræningen, og derefter apporteringstræning med 3 hold og studenterholdet.
 • Lørdag d. 13 juli holdt vi apporteringsprøve. Det var en hyggelig dag, med godt hundearbejde, og socialt samvær. Vi har stadig lidt vanskeligheder med at få hjælpere nok, og deltagerantallet var heller ikke så højt. Til gengæld var vejret som sædvanliggodt, næsten for godt, da solen skinnede og varmede, så der skulle ekstra vand til de arbejdende hunde. En stor tak til alle hjælperne og dommerne, som trods varmen gjorde et stort arbejde. En særlig tak til Uffe Bech Andersens, som havde 25 års jubilæum som prøveleder!!!
 • I sensommeren har der været hvalpemotivation. Et fuldt hold, med engagerede hundeførere, det lover godt for næste års træning.
 • Vi har igen i år kørt en efterårstræning med 2 næsten fyldte hold. Det har igen været en succes, både begynderholdet, som har været glade for muligheden for at træne mere. Og de øvede, som ved en helt anderledes og udfordrende træning, blev gjort klar til jagtsæson start.
 • Vi har alle været på instruktør kursus, som har givet inspiration til undervisningen, og vi har prøvet forskellige tiltag af – her i efterårs kurset – med succes.
 • Peter Normark er færdig som instruktør til næste år, og det ser ud til, at vi har fået endnu en der vil starte op som føl. Vi mangler dog stadig undervisere, så sig endelig til, hvis der er nogle inter-esserede.
 • Tak til alle jer undervisere – I gør et stort og ulønnet arbejde, ikke kun i selve undervisningen, men også forberedelse og efter træning.

       Riffeludvalgets beretning – Visti Iversen

 • Udvalget består af: Erik Voigt, Peter Normark, Ulrik Nielsen, Visti Iversen, Peter Drost, Kristian Jensen, Henning Dyrmose & Erik Block-Schultz
 • Aktiviteter siden sidst:
  • Salonriffel:
  • Vi har sidste vinter haft åbent på salonbanen. Vi havde et arrangement for Hillerødjagtforening, og et arrangement for et jagtkonsortium – desuden havde vi ca. 5-7 skytter pr. gang, der kom og skød og hyggede sig.
 • Riffelskydning i Råmosen:
  • Der har været åbent i efteråret 2014 og 2015 – Der kommer ca. 10 skytter pr. gang.
  • Vi har haft 2 x riffelprøve instruktion. En dag med særlig fokus på riffelprøven. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra de nye riffelskytter på disse forløb.
  • Der er afholdt pokalskydning i efteråret 2014 – Husk der afholdes pokalskydning igen i morgen!
 • Uddannelse: En af udvalgets medlemmer er blevet uddannet riffelinstruktør og to af medlemmerne er blevet uddannet som skydeledere. Der er således 3 riffelinstruktører og 3 skydeledere tilknyttet udvalget pt.
 • Jagtfeltskydning: Vi har haft 2 dage, der var dedikeret træning i jagtfeltskydning – desværre med ringe tilslutning. 4 af udvalgets medlemmer har deltaget i jagtfeltskydningen i Jægerspris – en af skytterne blev udtaget til forbundsmesterskabet.
 • Udvalgets fokus:
  • At få flere af foreningens medlemmer til at komme ud og træne med deres riffel.
  • Det skal være hyggeligt og sjovt
  • Skytterne skal føle sig velkomne og føle at de får den instruktion de har brug for.
  • Flere instruktionsforløb for nye riffelskytter. – Vi skal have mere fokus på reklamering.
  • Flere af skiverne trænger til at blive renoveret. Dette vil ske hen over vinteren i år.
  • At få uddannet 2 riffelinstruktører i næste sæson.
 • Økonomi:
  • Riffelskydningen hviler i sig selv, med et lille overskud til foreningen. Der må dog forudses at der skal bruges nogle penge på skiverne til næste år.

     Flugtskydningsudvalgets beretning – Inge Lise Keldsbo

 • Pokalskydning 27/9-14
Året startede med vor pokalskydning, der denne gang var henlagt til Engagergårds dejlige arealer – og med egen duekastemaskine.
Skydningen blev afholdt som ”cowboy-skydning” – alle mod alle.
Helt retfærdigt? Tja – Underholdende? Helt sikkert!
3 pokaler blev uddelt: Conny – Per K J og Torben.
Vejret var vidunderligt, men desværre havde alt for få fundet vej til dette arrangement.
 • 
Der blev så sammensat en lille gruppe med formål at få mere aktivitet i flugtskydningen i BJF-regi.
Det besluttedes at forsøge med træninger, dels i Veksø på banens åbningstider og dels på KFK – onsdage midt på dagen vinter/forår, eftermiddage i sommertid.
Både i Veksø og på KFK med tilbud om instruktion af Bjørn/Torben.
De ”gamle” kom godt i gang, desværre har det været meget sporadisk med nye ansigter.
 • Skydevogn 18/4-15
Skydevognen kom på besøg på Engagergård.
Der blev skudt og testet, afprøvet og instrueret ved Bjørn og Torben.
Et særdeles godt arrangement med acceptabel deltagelse. Men der er/var plads til flere.
Og igen viste vejret sig fra den flotte og gavmilde side!
 • Kredsudtagelsesskydning 31/5-15
4 gæve skytter fra BJF deltog og opnåede en fin bronzemedalje. Bjørn -Jan -Manse -Torben
 • Trekantskydning 7/6-14
Årets sidste arrangement var den årlige Trekantskydning afholdt i Veksø mellem Stenløse-Veksø, Furesø og BJF.
Der var pænt fremmøde af skytter fra BJF, men desværre gentog sidste års resultat sig: BJF måtte nøjes med 2.pladsen.
Mon det var hjemmebanen, der var medvirkende til, at Stenløse-Veksø for andet år i træk løb med 1. pladsen?
Tak til Erik V for fin hjælp denne dag – også.
 • Tak også især til Peter og Visti for at stille op til flugt på EG og til horn. Tak til Bjørn, Torben og Jørgen Ph

     Reguleringsudvalgets beretning – Visti Iversen

 • Udvalget består af: Erik, Ulrik, Peter Boll, Peter Drost
 • Aktiviteter siden sidst:
  • Ræveregulering
   • Der er indkøbt endnu en rævefælde i træ, da trådfælden ikke kan holde til rævene.
   • Rævefælderne har været i brug ved flere tilfælde, og vi har fanget og affanget 4 ræve i Ballerup og Bagsværd. Desuden er en trafikskadet ræv affanget med haglgevær efter aftale med politiet og grundejer.
 • Rågeregulering
  • De nye drenge i udvalget har knoklet for at få nye rågekolonier under BJF regulering. Det er lykkedes at få en ca. 40reders koloni i Mileparken og desuden fik vi til sidst på sæsonen adgang til at regulere Novo Nordisk rågekoloni. Vi har ikke held med at få regulering hos Ballerup Kommune (Ny sagsbehandler der oppe), hos Smørum golf eller hos Aerotheck.
 • Udvalgets fokus:
  • Regulering af skadesvoldende vildt i kommunen samt omegnskommuner
  • Rågeregulering
  • Regulering af Ræve v/fældefangst
  • Regulering af sortfugle v/fældefangst
  • Samarbejdsparter: Private og Kommunen samt Naturstyrelsen
 • Ønsker for fremtiden:
  • Øget fokus på regulering af skadevoldende vildt fra kommunens virksomheder, her især med fokus på Rågerne i kommunen.
  • Flere nyjægere der melder sig til reguleringsarbejdet
  • Mink regulering. Her skal kommunen på banen og finansiere fælder.
 • Økonomi:
  • Vi tager brugerbetaling for at indfange Ræv og Skade/Krage 200kr. pr. Ræv og 20kr. for Skade/Krage. Skabsræve eller tilskadekomne ræve undtaget.
  • Der vil blive indkøbt reguleringsveste, så det er tydeligt hvad vi laver når vi er ude og regulere.

   Web udvalgets beretning – Peter Normark

 • Hjemmesiden har fungeret som primære formidlingskanal, man der er en generel erkendelse i bestyrelsen om, at hjemmesiden snart kan tåle en opdatering af såvel funktionalitet som lay-out. Blandt andet er det er stærkt ønske, at vi kan få et online betalingsmodul og en mere aktuel sortering af informationerne på hjemmesiden.

       Nyjægerjagt beretning – Peter Normark

 • Der har ikke været nogen nyjægerjagter i 2014/15.
 • Hvis der er interesse og det lykkes vore nyjægere at få våbentilladelser og bestå haglskydeprøven, vil det blive undersøgt om muligheden for enten at lave nyjægerjagter eller få inviteret nyjægerne med som gæster på medlemmernes jagter.

       Husudvalg, Engagergård – Erik Voigt

 • Det er ikke blevet til særlig meget vedligeholdelse af lokalerne, men uden dørs arealet er blevet vedligeholdt af Manse (Hugo Daa), med græsslåning – klippe planter – og Bjørneklo.
 • Kommunen har entreret med et firma til at bekæmpe Bjørneklo – det er dem, som har lagt sort plastik ud og fældet træer langs åen.
 • Selve området langs åen er blevet hegnet ind på begge sider. Vi fik fortalt, at der skulle sættes får ud, som skulle afgræsse arealet. Det viste sig at være en noget specielt fårerace, som til forveksling ligner kvæg!
 • Bestyrelsen har besluttet, at vi fremover kommer til at ”leve med ” en ringere vedligeholdelse af bygningerne, samt en lavere standard på lagerbeholdningerne af daglige forbrugsvarer! Grunden var den, at jeg blev syg pga. ”stress” (godt skuldret at en pensionist).

       Hornudvalg – Verner Seibæk

 • Sæson afslutningen 2014-2015
 • Med en hyggelig og stemningsfuld sæsonafslutning den 3. juni med deltagelse af blæsere og deres hustruer, blev der på traditionel vis sagt tak for sæsonen med en lille koncert og fornem optræden af vores instruktør samt med fællesspisning og taler. Denne aften var der også skifte dag, idet Verner Seibæk havde ønsket at trække som formand og Kim Jensen overtog officielt posten og blev ønsket velkommen til arbejdet. Det var også en aften, hvor vi mindedes Svend Erik Jensen, som vi mistede efter længere tids sygdom. Ære være hans minde.
 • Målet er generelt at kunne spille og blive så gode som muligt til at spille jagtsignaler til brug på jagterne, og tillige at kunne mestre nogle af de mange musikstykker, der er skrevet for jagthornsgrupper og således kunne stille op til kredsmesterskabet og forbundsmesterskabet i regi af DJF.
 • I de seneste år er det lykkedes, som ren amatørgruppe, at blive kredsmestre og opnå mange fine placeringer blandt de mange dygtige hold, som stiller op ved kredsmesterskabet og ikke mindst til forbundsmesterskabet. I denne sæson har vi deltaget i blæsertræf med deltagelse af svenske og danske blæsergrupper, optrådt ved bryllup, åbent hus arrangement i Odd Fellow ordenen samt jagtmesse i Hillerød og præsenteret jagthornsblæsningen ved arrangementer med vildt på bordet samt ved forskellige arrangementer i BJF.
 • I regi af BJF arrangerede gruppen Kredsmesterskabet i 2015 på Egebjergskolen i Ballerup. Med en stor indsats fra alle blæserne og en del hustruer, blev det gennemført til alles tilfredshed og tillige med et lille overskud, som tilfaldt foreningen.
 • Det lykkedes imidlertid ikke at blive kredsmestre, men vi opnåede dog en beskeden 3. plads. Gruppens fokus var hele sæsonen rettet mod at kunne forsvare pladsen i A gruppen ved Forbundsmesterskabet 2015. Med god hjælp og udfordret af vores instruktør Stig Jes Nielsen blev der arbejdet med vejrtrækning, blæseteknik, intonation, noderigtighed og musikaliteten i samspillet. Desværre måtte Stig Jes Nielsen trække sig som instruktør medio februar af personlige årsager. Heldigvis kunne han være behjælpelig med at pege på en afløser som var villig til at træde til.
 • Efter nærmere aftaler startede Jens-Emil Holm, som er konservatorieuddannet trompetist, den 25. februar med kun en måned til kredsmesterskabet. Med et meget stort engagement og dygtighed lykkedes det Jens- Emil at holde gejsten oppe hos alle forud for både kredsmesterskabet og forbundsmesterskabet. Han har taget fat på en hel masse nye tilgange til hornspillet, som fremadrettet kan bringe gruppen og den enkelte blæser videre. Men desværre trods stor indsats fra alle lykkedes det ikke at bevare pladsen i A gruppen og vi måtte tage til takke med en 8. plads og er således tilbage i B-gruppen. Vi håber selvfølgelig, at det kan lykkes at vende tibage igen med en fornyet indsats og forbedring af vores svagheder under dygtig instruktion.
 • Sæsonen 2015-2016
 • At der har været sommerpause, betyder ikke at blæserne har lagt hornet på hylden. Der er hen over sommeren blevet blæst på bukkejagterne m.v. Udover at der er blæst ved jagterne og diverse arrangementer holder hver enkelt blæseteknikken ved lige hen over sommeren.
 • Således er alle klar til den nye sæson, som starter onsdag 2. september kl. 18.30. Vi glæder os alle til at tage fat på den nye sæson sammen med Jens-Emil med nye musikalske udfordringer og muligheden for at udvikle vores kunnen som soloblæsere og som gruppeblæsere.
 • Gruppen er i øjeblikket på 16 øvede blæsere, som forventes at forsætte i den kommende sæson. Vi håber naturligvis at kunne supplere gruppen med nye blæsere.

       Jagttegn – Verner Seibæk

 • Efter en pause besluttede bestyrelsen igen at tilbyde jagttegnsundervisning i regi af foreningen med opstart november 2014. Formand Peter Normark Sørensen er uddannet underviser og det blev besluttet at bevilge jagttegnslæreruddannelsen til Verner Seibæk, således at kurset kunne gennemføres med to uddannede undervisere, som kunne supplere hinanden.
 • Således besluttet blev kurset annonceret på hjemmesiden og i Ballerup Bladet samt gennem diverse netværk.
 • Kurset startede 11. november med 11 deltagere.
 • Kurset blev gennemført over 20 undervisningsaftener samt 5 lørdage med træning af afstandsbedømmelse og skydning dels på Engagergård og på KFK samt en frivillig jagtprøve.
 • Undervisningen blev gennemført med udgangspunkt i Jægerforbundets materialer bestående af grundbog og lovsamling samt undervisningsmaterialer og test på nettet. Ved evalueringen gav alle udtryk for stor tilfredshed med undervisningen og tilrettelæggelsen med to undervisere og den afveksling, det gav i forhold teoriundervisningen og de praktiske øvelser.
 • Desværre måtte 2 af deltagerne melde fra i februar-marts på grund af arbejdsmæssige og personlige forhold, de øvrige 9 deltagere arbejdede meget interesserede og koncentreret. 8 af deltagerne har været til jagtprøve, hvoraf 6 har bestået. To af deltagerne bestod ikke 2. prøve og skal op i efterårs-prøveperioden sammen med den kursist, som har valgt først at gå til prøve i efterårsprøveperioden. De 3 der endnu ikke har bestået er tilbudt ekstra træning, så det forventes at alle kommer igennem og består jagtprøven.
 • Alt i alt har det været et fint forløb og der tilbydes et nyt kursus med start den 10. november.

       Jagthorn begynder – Conny Jensen

 • Året startede med 3 begynder og 5 let øvede.
 • Kursus for begynder/let øvet giver overskud
 • Begynderne spiller om tirsdagen
 • Der skal være mindst seks på begynderhold
 • Der skal være mindst fire på ”let øvet”.

Kommentarer:

Torben Clausen: Jagthornskoordinator kreds 7, takker for det store arbejde, der blev lagt i bl.a. Kredsmesterskabet.

Kredsen påtænker at ville stå regulering af skadevoldende vildt, men denne aktivitet bør koordineres af jægerrådet og den lokale jagtforening.

Visti: Enig, borgere skal kunne kontakte jagtforeningen direkte.

Problemerne er meget forskellige for de forskellige kommuner.

Verner: Bliver jævnligt kontaktet, om bl.a. regulering af måger!

Erik Voigt: understreger, at der også er behov for regulering af mink i Ballerup.

Conny: Spørger til om det er et jævnligt problem med vand på banen i Veksø. Det konstateres, at banen kun har været lukket to gange i år. Vi bør evt. undersøge, om man kan skyde på nogle af de øvrige lokale foreningers flugtskydningsbaner.

Beretningerne blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. Regnskabet blev præsenteret af Erik Voigt og godkendt enstemmigt af generalforsamlingen

Revisor har anbefalet udvalgsaktiver bliver afskrevet i 2015.

Indtægt på alarm skyldes en fejlopkrævning

Lavere elforbrug skyldes bla. fokus på LED lys, og det anbefales, at der anvendes gas til opvarmning.

Kasseren takkede for godkendelsen af regnskabet med at love at give en omgang efter generalforsamlingen

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag, men bestyrelsen havde følgende:

Der er et udestående med foreningens SKV’ere for vores 6 salonrifler og riflen vi har på skydebanen.

BJF blev for år tilbage medlem af Danmarks Flugtskydnings Forbund (DFF) for derigennem at kunne få en SKV-udstedelse gennem Dansk Skytte Union (DSU), men i forbindelse med at Dansk Skytte Union (DSU) har valgt at indføre et elite tillæg på 25 kr. pr. medlem og en generel forhøjelse af medlemskontingentet endte det i foråret med et brud mellem DFF og DSU.

Lige siden har der været arbejdet med alternative løsninger via politiet, Danmarks Jægerforbund (DJ) og med bestyrelsesmedlemmerne som våbenejere, men det ser nu ud som om at DJ sammen med politiet har fundet en løsning, hvor BJF kan få en våbentilladelse til foreningens medlemmers brug af våbnene på vore godkendte skydebaner.

Hvis der ikke inden årets udgangs findes en løsning, hvor BJF til en rimelig betaling kan stå som ejere af disse våben, vil de blive solgt.

Følgende vedtægtsændring blev foreslået og vedtaget:

 • 2, stk 1: Stk. 1: Foreningen er, som medlem, tilsluttet Dansk Flugtskydning Forbund under Dansk Skytte Union og Danmarks Idræts-Forbund, samt Danmarks Jægerforbund (DJ), og er dermed underlagt disses love og bestemmelser.
 1. Kontingentet foreslås igen i år at følge samme regulering som Danmarks Jægerforbund, og i år var dette sat til en stigning på 1,2 %, svarende til 2 kr. i ekstra bidrag til BJF og samlet pris på 881 kr. for ordinære medlemmers medlemskab af Danmarks Jægerforbund og Ballerup Jagtforening, hvilket blev vedtaget.

BJF består af 418 medlemmer.

 1. Peter Normark blev genvalgt som formand (valgt for en 2 årig periode til 2017)
 1. Til bestyrelsen blev valgt:

Tania Holmsgaard – ønsker ikke genvalg pga uddannelse

Verner Seibæk Genvalgt 2 årig periode til 2017

Visti Iversen Genvalgt 2 årig periode til 2017

Jette Tuuri valgt 2 årig periode til 2017

Kristian Jensen valgt 1 årig periode til 2016

Kim Hansen (valgt 1 årig periode til 2016)

Herudover er følgende medlemmer af bestyrelsen:

Inge Lise Keldsbo (valgt for en 2 årig periode til 2016)

Erik Voigt (valgt for en 2 årig periode til 2016)

 1. Suppleanter

Carsten Sørensen (valgt for en 2 årig periode til 2017)

Ingen anden suppleant.

9. Til revisorer blev valgt

Peter Boll (valgt for en 2 årig periode til 2016)

Conny Jensen (valgt for en 2 årig periode til 2017)

Revisor suppleant blev Kim Jensen (valgt for en 2 årig periode til 2017)

 1. Under punktet eventuelt blev følgende punkter behandlet:
 • Krage-/skadepokalen blev ikke uddelt i 2015, da deltagerne i generalforsamlingen kun havde medbragt egne ben og ikke ben fra skader og krager.
 • I 2015 har bestyrelsen ekstraordinært kontaktet medlemmer pr. mail og brev om foreningens aktiviteter.
 • Torben anbefaler, at man genindfører rågespisning – de skal dog lige skydes først.
 • Vildtsygdomme og hygiejne gennemføres d.8/9 pt. med 11 deltagere.
 • Verner orienterede om, at kontrakten med Ballerup kommune om Engagergård udløber i 2017, en ny aftale bliver forventeligt ikke 10 årig. Forhandlingerne om den ny lejekontrakt på Engagergård forventes afsluttet i 2016.
 • Der blev efterlyst tiltag/ideer i form af samarbejde med øvrige foreninger for at bevare Engagergård.
 • Torben efterlyste ansøgninger til puljen med jagttegnsmidler.
 • Torben glæder sig over, at Skydevognen kan opbevares på Engagergård.
 • Tania blev takket for sin indsats i bestyrelsesarbejdet.
 • Erik Block-Schultz fik tak for ordstyrerhvervet.

Ballerup 4. september 2015.

 

Underskrevet referat.