Generalforsamling september 2016 referat

///Generalforsamling september 2016 referat
Generalforsamling september 2016 referat 2017-01-05T19:45:12+00:00

Referat BJF generalforsamling torsdag 8 september 2016 på Engagergård.

Generalforsamlingen blev indledt med hornblæsning.

Herefter var der 1 minuts stilhed til minde om de af vore jagtkammerater som ikke længere er blandt os.

Arne Holten blev valgt som ordstyrer

Formandens beretning(er) – Peter Normark

2016 har været et år med godt gang i mange af foreningens aktiviter som vil blive omtalt for de enkelte udvalg ved udvalgsformændene.

Foreningens medlemstal er desværre svagt faldende men hvad der er værre er at de frivillige instruktører bliver færre år for år. Vi risikerer snart at have et udbud af aktiviteter der skraber bunden i forhold til vores stadig pænt store medlemstal. Det er et område som den kommende bestyrelse skal arbejde mere med sammen med de enkelte udvalg – og kursus udgifterne til de nye instruktører skal betragtes som investering i foreningens fremtid – uden instruktører ingen jagt forening.

Hundeudvalgs beretning – Peter Normark

Der har i det forgangne år været godt gang i hundetræningen.

Efterårstræning for både let øvede og øvede. På let øvede blev der primært arbejdet videre med apporteringstræningen fra begynderniveau i foråret og på øvet blev der trænet til at hundene kan være skarpe når jagtsæsonen går ind.

Forårstræningen bød på lydighedstræning for begyndere, mellem og øvede fortsættende med apporteringstræning for begyndere, mellem og øvede. Endelig var der i foråret som sædvanlig udvidet apporteringstræning hvor 4 har bestået den udvidede apporteringsprøve og 4 har bestået slæb og apporteringsprøven.

Endelig blev hundesæsonen som sædvanlig afsluttet med BJF’s apporteringsprøve hvor 47 hunde stillede til start og lavede generalt et meget flot hundearbejde. Dagen var som sædvanlig i flot vejr og vinderne blev til overflod begavet af et stort antal bidrag fra en lang række sponsorer.

Hundeudvalget er lidt i risiko for at der er for få hundeinstruktører til det store aktivitetsomfang, hvilket blandt andet har haft den kedelige konsekvens at vi ikke har gennemført hvalpemotivation hverken før eller efter sommeren. Der spejdes efter egnede kandidater som vil deltage i det spændene arbejde at være hundetræner i DJ regi, men det er lidt vanskeligt at finde egnede kandidater.

Riffeludvalgets beretning – Visti Iversen

Aktiviteter siden sidst:

–        Vi har skudt 100/200m i Råmosen i vinters, i foråret og er nu i gang med sensommer/efterårssæsonen.

–        Som noget nyt har vi forsøgt at starte vinterskydning op i Råmosen.

–        Vi har skudt med salonriffel i vinters på Engagergård.

Udvalgets fokus:

–        At tilbyde et hyggelig men også seriøst miljø, hvor foreningens riffelskytter kan indskyde, træne og i det hele taget få hjælp til at forbedre deres skydning.

Ønsker for fremtiden:

–        At flere af foreningens medlemmer ville benytte sig af tilbuddet om riffelskydning i foreningsregi.

Flugtskydningsudvalgets beretning – Inge Lise Keldsbo

Pokalskydning 2015:
Vor planlagte pokalskydning den 3/8 måtte desværre aflyses, da banen i Veksø stod under vand, og skydning derfor var udelukket.

Skydesimulator:
Den 30/11 var DJ’s skydesimulator på EG. Et velbesøgt og underholdende arrangement, som gentages i efteråret 2016.
Var man for god, blev hastigheden bare sat op !

Skydevogn:
Den 7/5 var skydevognen på EG.
Som vanligt med Torben og Bjørn som kyndige instruktører.
Dagen gav rig lejlighed til at afprøve træfsikkerheden på duer i alle vinkler og retninger.
Denne dag var der også mulighed for at prøve bueskydning.
Der var 2 instruktør fra Greve Jagtforening med diverse materiel.
Det var en både spændende og lærerig dag, som sluttede med tændt grill.

Trekantskydning:
Den 13/5 blev den årlige trekantskydning afholdt på skydebanen i Veksø. Efter 2 magre år kom pokalen atter hjem til BJF. Tak til de gode skytter !

Pokalskydning 2016.
Den 20/6 blev pokalskydningen afholdt i Veksø.
En hyggelig aften med mange vindere og rigtig flotte præmier.
Glædeligt, at helt nye medlemmer dukkede op denne aften, der sluttede med præmieoverrækkelse og lidt til ganen.
En stor tak til Erik Voigt for at have arrangeret aftenen og for den flotte opstilling af de mange præmier.
De mange fotos af de dygtige vindere kan ses på FB.

Fællesskydninger er forsøgt på KFK og i Veksø. og averteret på FB og hjemmeside. Deltagere har været den faste stamme, men vi håber stadig på tilgang af nye.

Udtagelsesskydning:
BJF deltog med et hold i Superveteran med fornemt resultat:
En flot førsteplads til holdet, der gav adgang til Forbundsmesterskabet i Herning, desværre uden placering.
Bjørn Ruttkay blev individuel vinder af udtagelsesskydningen.
Til lykke.

Det kommende år:
Skydevognsarrangement forsøges primo august i håb om større tilslutning.

En stor tak til hele udvalget plus især Erik,Peter og Visti. Tak, fordi I altid stiller op.

Reguleringsudvalgets beretning – Visti Iversen

Aktiviteter siden sidst:

–        Vi får mange henvendelser om skabsræve i rævenes yngleperiode. Vi regulerer dog ikke i yngletiden.

–        Vi Har reguleret ræve i Ballerup, Bagsværd Værløse og i Rødovre.Opdatering af tekst på hjemmesiden.

–        Vi har ikke haft Rågeregulering i år. Andre aktører har klemt sig ind på kommunens reguleringsområder, eller der ønskes ikke regulering.Kursus i fældefangst.

Udvalgets fokus:

–        Regulering af skadesvoldende vildt i kommunen samt omegnskommuner

o   Rågeregulering

o   Regulering af Ræve v/fældefangst

o   Regulering af sortfugle v/fældefangst

–        Samarbejdsparter: Private og Kommunen samt Naturstyrelsen

Ønsker for fremtiden:

–        Øget fokus på regulering af skadevoldende vildt fra kommunens virksomheder, her især med fokus på Rågerne i kommunen.

–        Flere nyjægere der melder sig til reguleringsarbejdet..

Web udvalgets beretning – Peter Normark

Hjemmesiden er et vigtigt kommunikations værktøj for BJF – og vi har valgt at opgradere i samarbejde med et af vore medlemmer, Alex Steninge Jacobsen. I forbindelse med opdateringen af hjemmesiden vil der også blive betaling for tilmeldinger, så kasseren ikke behøver bruge lang tid på at matche tilmeldte med bank kontoen. Endvidere vil den blive gjort mere tidssvarende og støtte vores behov for kommunikation til medlemmerne via hjemmesiden.

Opdateringen forventes at være på plads inden udgangen af året.

Husudvalg, Engagergård – Kristian Jensen

Da der endnu ikke foreligger en ny tidsbestemt (åremålsbestemt) aftale med Ballerup Kommune vedr. evt. forlængelse af lejemålet på Engagergård, vil der ikke iværksættes reparationer, eller andre foranstaltninger der vil kunne påføre Ballerup Jagtforening økonomiske tab, såfremt lejemålet opsiges.

Derimod bør der foretages en hovedrengøring af lokalerne.

Ligeledes bør der foretages en oprydning, evt. sortering af jagtforenings materiel, herunder inventar.

Erik Voigt og jeg har en del-plan for inventar.

Hornudvalg – Kim Jensen

Jagthornsgruppen har haft endnu en fantastisk sæson som blev afsluttet med det bedst mulige resultat ved Forbundsmesterskabet den 21 maj

Medio september startede sæsonen med 19 motiverede blæsere som blev instrueret af vores yderst kompetente underviser Jens Emil Holm.

Efteråret blev brugt til at træne grundlæggende blæseteknik, samt finpudsning af traditionelle jagtsignaler.

Julen blev selvfølgelig budt velkommen med gløgg og æbleskiver.

Efter nytåret begyndte vi at øve de længerevarende og flerstemmige signaler, med henblik på forårets mesterskaber.

Søndag d. 3/4 var vi 14 blæsere der deltog i Kredsmesterskabet i Greve. Desværre måtte vi tage hjem derfra med et resultat som lå langt under forventningen.

Men vi fik hurtigt genvundet motivationen og trænede benhårdt frem mod Forbundsmesterskabet. Så lørdag d. 21/5 var vi 14 blæser der drog mod Auning på Djursland. Her kunne vi med stor glæde konstatere at vores anstrengelser havde båret frugt, da vi blev pokalvinder af B-rækken, hvorfor vi i næste sæson skal blæse i A-rækken.

Udover jægerforbundets officielle mesterskaber har gruppen også deltaget ved øvrige arrangementer så som dyrskuet i Roskilde, apporteringsprøver på Engagergård mm.

På traditionsrig vis blev sæsonen afsluttet onsdag d. 8/6, med spisning her på Engagergård i selskab med flere af blæserenes påhæng.

Enkelte blæsere har fortsat med at mødes hen over sommeren for at holde læberne ved lige, men vi glæder os alle til en ny sæson som starter op igen onsdag d.14/9.

Slutteligt vil jeg gerne benytte lejligheden til, at opfordre alle, som skulle være interesseret til at komme og prøve kræfter med jagthornet, da vi altid har plads til flere blæsere på holdet.

Jagttegn – Verner Seibæk

Sæsonen startede den 10. november med berammet afslutning den 12.april 20 16.

Til vores store glæde var der fra start 15 tilmeldte aspiranter, 13 mænd og 2 kvinder.

Undervisningen foregik hver tirsdag aften på Engagergård suppleret med besøg på Jagt og skovbrugsmuseet samt hos jagtudstyrsbutik med præsentation af diverse jagtvåben.

Undervisning og indhold var tilrettelagt med udgangspunkt i Danmarks Jægerforbunds undervisningsmaterialer bestående af lovsamling og teoribog samt diverse netbaserede materialer bestående af supplerende slides og øvelser og tests og prøver. Herudover indgik fem dages skydning og øvelser i afstandsbedømmelse dels på arealet på Engagergård og dels på KFK. I kurset indgik tillige deltagelse i den frivillige jagtprøve, som alle deltog i som en forsmag på de forestående egentlige jagtprøver.

Som tidligere år var alle aspiranterne meget motiverede og engageret i undervisningen og mødte flittigt op. Mange har undervejs meldt sig ind i DJF og dermed i Ballerup Jagtforening.

Desværre stoppede 2 af aspiranterne undervejs. Den ene på grund af svigtende interesse for at blive jæger, den anden på grund af stigende arbejdsmæssige udfordringer.

Alle tilbageværende fuldførte kurset og alle tilmeldte sig den obligatoriske jagtprøve. Af de 13 der gennemførte bestod 8 i første gang og de resterende dumpede desværre med en 1-2 fejl for meget i den teoretiske del af prøven. Det er vores forventning, at de fleste vil melde sig til efterårsprøverne, som starter 15. september. Alle er blevet tilbudt mulighed for ekstra træning til både den praktiske og teoretiske del af prøven. Foreløbig har en tilmeldt sig denne mulighed.

Det er vores forventning, at der kan startes endnu et holdt med start medio november under forudsætning at der er et nødvendigt antal tilmeldte.

Kommentarer:

Torben: Spørger riffeludvalget om der ikke bør deltages i mærkeskydninger og stævner rundt i landet?

Erik V: Har deltaget i mærkeskydning og jagtfeltskydninger.

Peter Normark: Gentog behovet for flere instruktører hvis der skal være kordineret deltagelse i flere aktiviteter.

Conny Jensen: Sidste år startede et begynderhold i horn med tre personer, disse blev i løbet af året rykket op på øvet hold. ca. halvdelen af de 20 blæsere der er startet på ”begynder Horn” indenfor fem år har holdt fast og blæser på det øvede hold.

Beretningerne blev godkendt af generalforsamlingen.

Regnskabet blev præsenteret af Erik Voigt og godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

Erik V:oplyste at det primære underskud i år skyldes indkøb af en tiltrængt græsslåningsmaskine til 50 t.kr.

Conny Jensen: Spurgte til hvorfor flugtskydning havde givet underskud.

Erik V:Forklarede at udgifter til skydebane er høje, selvom der ikke har været stor deltagelse til skydningerne.

Torben: Opfordrede til at søge jagttegnsmidler til jagtrelevante områder.

Kasseren takkede for godkendelsen af regnskabet med at love at give en omgang efter generalforsamlingen

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

Kontingentet foreslås igen i år at følge samme regulering som Danmarks Jægerforbund, og i år var dette sat til en stigning på 1,2 %, svarende til 2 kr. i ekstra bidrag til BJF, hvilket blev vedtaget.

BJF har 415 betalende medlemmer.

Kim Hansen blev valgt som kasserer valgt for en 2 årig periode til 2018

Til bestyrelsen blev valgt:

Inge Lise Keldsbo valgt for en 2 årig periode til 2018

Kim Jensen valgt for en 2 årig periode til 2018

Kristian Jensen valgt 2 årig periode til 2018

Herudover er følgende medlemmer af bestyrelsen:

Verner Seibæk 2 årig periode til 2017

Visti Iversen 2 årig periode til 2017

Jette Tuuri valgt 2 årig periode til 2017

Suppleanter

Carsten Sørensen (valgt for en 2 årig periode til 2017)

Ingen anden suppleant.

9. Til revisorer blev valgt

Peter Boll (valgt for en 2 årig periode til 2018)

Conny Jensen (valgt for en 2 årig periode til 2017)

Revisor suppleant blev Kim Jensen (valgt for en 2 årig periode til 2017)

Under punktet eventuelt blev følgende punkter behandlet:

Æresbevisninger uddeles – 5 stk:

Jesper Blaabjerg, 30 år

Kristian U. Jensen, 30 år

Frank Poder (meldt afbud til generalforsamlingen), 30 år

Bjørn Ruttkay, 30 år

Erik Voigt, 30 år

Krage-/skadepokalen blev vundet af Erik Voigt.

Verner orienterede om, at kontrakten med Ballerup kommune om Engagergård udløber i 2017, en ny aftale bliver forventeligt ikke 10 årig. Forhandlingerne om den ny lejekontrakt på Engagergård forventes afsluttet i 2016.

Der blev efterlyst tiltag/ideer i form af samarbejde med øvrige foreninger for at bevare Engagergård.

Torben glæder sig over, at Skydevognen kan opbevares på Engagergård.

Arne Holten fik tak for ordstyrerhvervet.

Ballerup 8. september 2016.

Arne Holten                                         Peter Normark Sørensen                  Erik Voigt

Ordstyrer                                              Formand                                               Kasserer

 

Underskrevet referat.