Generalforsamlings referat september 2013

///Generalforsamlings referat september 2013
Generalforsamlings referat september 2013 2017-01-05T19:45:52+00:00

Referat BJF generalforsamling torsdag 5 september 2013 på Engagergård.

Der var beskedent fremmøde til årets generalforsamling med i alt 16 deltagende medlemmer af foreningen.

Generalforsamlingen blev indledt med 1 minuts stilhed til minde om de af vore jagtkammerater som ikke længere er blandt os.

Arne Holten blev valgt som dirigent.

Peter Normark orienterede om revisor situationen hvor der ikke var nogen revisorer til godkendelse af regnskabet. På denne baggrund har bestyrelsen måttet finde to revisorer som ville træde til og hjælpe BJF i denne specielle situation. De har begge revideret regnskabet. Begge blev enstemmigt godkendt som revisorer for regnskabet 2012/13 og generalforsamlingen kunne fortsætte.

De to revisorer for 2012/13 regnskabet er Svend Erik og Janne Schmidt.

Derefter gav Peter Normark beretning for foreningens aktiviteter.

Formandens beretning

 • Bestyrelsesmæssigt har det desværre været en rodet forårssæson men foreningen har holdt et flot aktivitets niveau igennem hele året og der har været meget fin tilslutning til vore arrangementer, så vi har fået mange gode jagt relaterede timer for mange af foreningens medlemmer.
 • Desværre blev der ikke oprettet jagttegnskursus i sæsonen 2012/13 pga for få tilmeldte, men vi forsøger igen i 2013/14.
 • Det lykkedes BJF at få DJ kurset ”Vildtsygdomme og hygiejne” afviklet på Engagergård med fuldt hold (25 deltagerer).

Hundeudvalgs beretning

 • Gennemført træning
  • Lydighedstræning er gennemført for fulde huse – både ordinær lydighedstræning i jan-marts og et særligt sensommer for unghunde.
  • Apporteringstræning er gennemført også for fulde huse – både forår med apporteringsprøven som målsætningen og et sensommerhold for øvede jagthunde.
  • Hvalpemotiviation ligeledes gennemført for fulde huse – både før sommerferien og et hold i sensommeren
  • Studenterhold – plads til flere, men dem som gennemførte gjorde god figur ved den udvidede prøve
  • Marktræning – svært at samle hold i 2013 – gode ideer til hvad der skal til modtages
 • Der blev i marts afviklet en instruktør weekend i Sverige med ekstern hundetræner.
 • Vi havde i maj besøg af både dyrlæge og hundeadfærds specialist til hunde aften hvor vi fyldte Engagergård med interesserede deltagere.
 • Apporteringsprøven blev afviklet i Juni med meget fin deltagelse af 60 hunde og masser af flot hundearbejde
 • Udvidet apporteringsprøve for hunde fra studenterholdet blev afviklet i DJ regi.

Riffeludvalgets beretning

 • Super flot forårssæson med mange skydninger og mange instruktører og medhjælpere
 • Genladningskursus blev afviklet for fulde huse med Bent Pedersen som primus motor – og alle deltager fik det krævede certifikat for selv at kunne genlade både kugler og haglpatroner.
 • Desværre er riffeludvalget i øjeblikket kraftig reduceret i forlængelse af udmeldelserne tidligere omtalt, men vi vil forsøge at afvikle kerneaktiviteterne som forårs indskydning, forberedelseskursus til riffelprøve, pokalskydning osv.

Flugtskydningsudvalgets beretning

 • Der har i det forgangne år været forsøgt lavet BJF skydninger på Greve, men uden deltagelse af medlemmerne, hvorfor dette er stoppet igen.
 • BJF deltog i og vandt trekantsskydningen mod Værløse og Veksø jagtforeninger.

Reguleringsudvalgets beretning

 • Reguleringsudvalg fik desværre ikke tilstrækkeligt med områder med råge regulering og heller ikke koordineret regulerings indsatsen på rågerne hvilket fik den konsekvens at der hverken var lejlighed til at introducere BJF’s nyjægere for denne herlige jagtoplevelse eller reguleret et nævneværdigt antal råger.
 • Andre reguleringsopgaver har været skrinlagt indtil vi har fået et velfungerende reguleringsudvalg som vil kunne påtage sig ansvaret for tilstrækkelig opsyn af fælder mv i forbindelse med reguleringsopgaver.

Web udvalgets beretning

 • I tillæg til at vores nye web-master desværre for BJF fik ny arbejde uden reel mulighed for at fortsætte i bestyrelsen, blev vi ramt af virusangreb, som lagde hjemmesiden ned i 3-4 uger.
 • Der er nu kommet ny hjemmeside, foreløbig med mig som web-master, men der er helt klart plads til forbedringer af den nye hjemmeside og inholdet.

Nyjægerjagt

 • Der blev afviklet nyjægerjagter i efteråret 2012 med både ande/gåsetræk og drivjagter. Der var nogen blandet opfattelse af disse jagter bland deltagerne.
 • For at sikre bedre afvikling samt forventningsafstemning for sæsonen 2013/14 er der lagt op til at nyjægerne starter med aftenkursus inden de endeligt tilmelder sig nyjægerjagterne. Desværre ser det indtil videre ud til at der ikke er deltagere nok til at afvikle nyjægerejagterne, men vi giver det lige 10-14 dage mere før en endelig beslutning tages om nyjægerjagterne.

Husudvalg – Erik

Vi har haft nogle udlejninger i årets løb.

Der er indstaleret et solcelleanlæg til udluftning i Kostalden.

Det meste af facaden er renoveret.

Hornudvalg – Der har været meget god deltagelse blandt hornblæserne og 2 hold deltog i kredsmesterskabet hvor det øvede hold blev udtaget til forbundsmesterskabet. I år stod BJF for afviklingen af svenskertræf med flot deltagelse og rigtig meget godt hornblæsning.

Formandens beretning blev godkendt med en kommentar om at det var sørgeligt at BJF ikke stillede med hold til udtagelseskydningen i flugtskydning.

Regnskabet blev præsenteret af Erik Voigt og godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag – ingen forslag er modtaget

Kontingentet følger igen i år samme regulering som Danmarks Jægerforbund, og i år var dette sat til ingen ændring.

Peter Normark Sørensen blev genvalgt som formand uden modkandidater (valgt for en 2 årig periode, til 2015)

Til bestyrelsen blev valgt

Tania Gudmundsdottier (valgt for en 2 årig periode, til 2015)

Verner Seibæk (valgt for en 2 årig periode, til 2015)

Visti Iversen (valgt for en 2 årig periode, til 2015)

Inge Lise Kelsbo (valgt for en 1 årig periode, til 2014)

Erik Voigt fortsætter som kasserer (til 2014)

Der var ikke flere kandidater til bestyrelsen eller suppleanter til bestyrelsen, som derfor kører sæsonen 2013/14 med 6 medlemmer af bestyrelsen.

Der var ingen af de tilstedeværende som ville påtage sig hvervet som revisorer, hvorfor det blev pålagt bestyrelsen af finde en løsning i løbet af året. Der blev nævnt muligheden for at foreningen må købe revision hvis der ikke kan findes valgbare revisorer op til næste regnskabsaflæggelse.

Under punktet eventuelt blev følgende punkter behandlet:

 • Krage / skade pokalen blev vundet er Erik Voigt med 10 sæt ben.
 • Manse fik Aktivitetstegnet fra Danmarks Jægerforbund. Det består af en Nål og et Diplom. (Der uddeles max 3-4 pr. Kreds pr. år)HPIM3935_1024
 • Ole Stampe og Bent Pedersen som begge udtræder af bestyrelsen blev takket for deres indsats i bestyrelsen.
 • Der blev diskutteret afviklingen af generalforsamlingen på den første fredag eller torsdag i september. Bestyrelsen vil beslutte hvilke dag der afholdes generalforsamling i 2014.
 • Der var forslag om at flytte generalforsamlingen til januar / februar så den kan afholdes med JKF’s generalforsamling. Dette vil kræve ændret regnskabsperiode (jan-dec), hvorfor der skal udarbejdes ændringsforslag til vedtægterne på næste generalforsamling – eller afholdes ekstraordinær generalforsamling for at lave denne vedtægtsændring.
 • Torben Clausen orienterede generalforsamlingen om ændringerne i kredsbestyrelsen, som blandt andet har medført at Torben nu er næstformand.
 • Uffe Beck Andersen orienterede om DJ kreds 7 der er opdelt i 3 underkredse og endvidere om JKF intentionerne om aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget.
 • Torben Clausen orienterede om almindelig pli i forbindelse med jagt invitationer – der skal ALTID svares på en jagtinvitation – og specielt når det er jægernes vigtigste embedsapparat (skov og naturstyrelsen) som inviterer. Yderligere er det almindelig god kutyme at give besked hvis man på dagen skulle blive forhindret i at deltage.
 • Arne Holten blev takket for at være ordstyrer
 • Foreningen sluttede mødet af med at give en omgang som tak for aktiv deltagelse i generalforsamlingen.

Ballerup 5 September 2013.

———————– ———————– ———————–

Peter Normark Sørensen Erik Voigt Arne Holten

Formand Kasserer Ordstyrer

Generalforsamlings referat – underskrevet